Siekdami užtikrinti patikimą ir saugų mūsų prekių įsigijimą internetu bei abiejų šalių teisių ir teisėtų interesų apsaugą, rekomenduojame atidžiai perskaityti žemiau pateiktas prekių pirkimo ir pardavimo taisykles (toliau - Taisyklės), kurios laikytinos tarpusavio sutartimi.

Prekių pirkimo ir pardavimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Pirkėjui ir Pardavėjui (toliau – Šalims) privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Šalių teisės ir pareigos, prekių įsigijimo, sumokėjimo už jas, pristatymo ir grąžinimo sąlygos bei tvarka, taip pat kitos su prekių pirkimu ir pardavimu interneto parduotuvėje bodysport.lt susijusios nuostatos.

1.2. Pirkėjas su šiomis Taisyklėmis sutinka pildydamas prekių pirkimo užsakymą bodysport.lt svetainėje.

1.3. Taisykles Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu keisti, papildyti, taisyti. Su visais pakeitimais, taisymais ar papildymais Pirkėjas galės susipažinti skiltyje “Tinklapio taisyklės”. Taisyklių pakeitimai įsigalioja iškart po jų paskelbimo tinklapyje bodysport.lt ir Pirkėjams yra taikomos tos taisyklės, kurios galioja pirkimo momentu.

1.4. Pirkti prekes interneto parduotuvėje bodysport.lt turi teisę išimtinai tik:

   a) veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

   b)   juridiniai asmenys;

   c)    visų anksčiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

1.5. Pirkėjas, sutikdamas su Taisyklėmis, patvirtina, kad, remdamasis šių Taisyklių 1.4 punktu, turi teisę pirkti prekes interneto parduotuvėje bodysport.lt.

2. Asmens duomenų apsauga

2.1. Užsakant prekes bodysport.lt yra būtina registracija, kurios metu privaloma nurodyti savo asmens duomenis (vardą, pavardę, elektroninį paštą, prekių pristatymo adresą, telefono numerį), kurie yra būtini prekių pirkimui, pristatymui ir mokėjimui vykdyti.

2.2. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, sutinka, kad jo nurodytu el. pašto adresu bus siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui, mokėjimui ir pristatymui įvykdyti, taip pat sutinka, jog el. pašto adresas bus naudojamas bodysport.lt naujienų, akcijų pristatymams. Pirkėjas, nepageidaujantis gauti pranešimų apie akcijas ar naujus produktus iš bodysport.lt, gali atsisakyti naujienlaiškių naudodamasis atsisakymo funkcija interneto puslapyje arba el. pašto pabaigoje nurodytu adresu.

2.3. Pardavėjas užtikrina, kad šie duomenys bus naudojami tik prekių pirkimo ir naujienų/akcijų pristatymo tikslais.

2.4. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims. Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

3. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (as) prekę(es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Patvirtinti Užsakymą“.

3.2. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma bodysport.lt duomenų bazėje.

4. Pirkėjo teisės

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes bodysport.lt internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių ir Pardavėjo nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su bodysport.lt internetine parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu info@bodysport.lt, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekės pristatymo dienos (šiuo atveju Pirkėjas prekę pristato Pardavėjui savo lėšomis) vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių patvirtinimo“.

4.3. 4.2 punkte aptarta Pirkėjo teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, nepažeistas įpakavimas, taip pat jei ji nebuvo naudojama.

5. Pirkėjo įsipareigojimai

5.1. Pasikeitus Pirkėjo registracijos formoje pateiktiems duomenims, Pirkėjas nedelsiant privalo juos atnaujinti.

5.2. Pardavėjas imasi vykdyti pirkimo-pardavimo sutartį tik tada, kai Pardavėjas gauna pranešimą iš Pirkėjo banko apie apmokėjimą už pasirinktas prekes. Pirkėjas privalo patvirtinti mokėjimo pavedimą ne vėliau kaip per 24 valandas nuo mygtuko „Patvirtinti užsakymą ” paspaudimo. Arba jeigu buvo pasirinktas apmokėjimo būdą "Apmokėsiu atvykęs atsiimti prekių į parduotuvę" atvykti atsiimti prekių ir už jas atsiskaityti pirkėjas turi per 48 val. neskaičiuojant savaitgalių ir švenčių dienų.
Per šį terminą mokėjimo pavedimo nepatvirtinus, Pardavėjas turi teisę laikyti, kad Pirkėjas atsisakė pirkimo-pardavimo sutarties.

5.3. Pirkėjas gali už prekes atsiskaityti atvykęs atsiimti užsakymo į pardavimo vietą.

5.4. Pirkėjas, lankydamasis bodysport.lt internetinėje parduotuvėje, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

6. Pardavėjo teisės

6.1. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

6.2. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesilaiko Taisyklių 5.2. punkte numatytų apmokėjimo sąlygų.

7. Pardavėjo įsipareigojimai

7.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis interneto parduotuvės paslaugomis, kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės ir kitos interneto parduotuvėje bodysport.lt numatytos sąlygos.

7.2. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekes pristatyti nurodytu adresu, remdamasis sąlygomis, kurias nustato šios Taisyklės.

7.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją.

7.4. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti interneto parduotuvėje bodysport.lt įsigytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę ar kiek įmanoma savo savybėmis panašią prekę. Pirkėjui atsisakius, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas.

7.5. Pirkėjui pasinaudojus Taisyklių 4.2 punkte numatyta teise, vadovaujantis Taisyklių 4.3 sąlygomis, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 7 (septynias) darbo dienas, skaičiuojamas nuo grąžintos prekės gavimo dienos.

8. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

8.1. Parduotuvėje bei suformuotame užsakyme nurodomos Prekių kainos yra galutinės , t.y. jose jau įskaičiuotas įstatymu numatytas pridėtinės vertės mokęstis (PVM).

8.2. Jums suformavus prekių užsakymą ir paspaudus mygtuką „užsakymo patvirtinimas“ , bus suformuota išankstinė sąskaita, kurios pagrindu galėsite atlikti mokėjimą per savo banką ar kitą mūsų siūlomą, Jūsų pasirinktą, mokėjimo būdą. Sąskaitoje nurodoma: užsakymo numeris, pasirinktų prekių pavadinimai, jų kiekis, galutinė prekių kaina, įskaitant pristatymo ir kitus mokesčius, bei apmokėjimui reikalingi rekvizitai.

8.3. Pirkėjas už prekes apmoka bodysport.lt siūlomais būdais per 24 val. Nebent jeigu buvo pasirinktas apmokėjimo būdą "Apmokėsiu atvykęs atsiimti prekių į parduotuvę" atvykti atsiimti prekių ir už jas atsiskaityti pirkėjas turi per 48 val. neskaičiuojant savaitgalių ir švenčių dienų.

9. Prekių pristatymas

9.1. Pardavėjas prekes Pirkėjui pristato kurjerio pagalba. Nebent Jūs pasirinksite būdą prekes „Atvyksiu atsiimti į parduotuvę“ .

 

9.2. Pirkėjas formuodamas užsakymą įsipareigoja pateikti tikslų prekių pristatymo adresą ir kontaktinį telefoną;

 

9.3. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ar remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui;

 

9.4. Pristatymo mokestis Lietuvos teritorijoje taikomas vadovaujantis bodysport.lt el.parduotuvėje pateikta informacija apie pristatymo įkainius arba jų nebuvimą.

 

9.5. Pardavėjas pasilieka teisę keisti prekių pristatymo mokesčius.

 

9.6. Prekės pristatomos per 1-3 darbo dienas po apmokėjimo gavimo. Pardavėjas įsipareigoja dėti visas pastangas, kad įsigyta prekė būtų pristatyta kaip įmanoma greičiau.

 

9.7. Gavęs prekes Pirkėjas privalo kartu su Pardavėjo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės (-ių) būklę bei pasirašyti sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo / priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą, laikoma, kad siunta perduota tinkamos būklės, prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės (-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti apžiūrint prekių išorę) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė (-ės) yra pažeista (-os) ir (ar) prekė (-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo / priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir (ar) prekės (-ių) pažeidimo (neatitikimo) aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas, bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti apžiūrint prekių išorę.


9.8. Pristatymas į kitas valstybes galimas vadovaujantis lpexpress.lt įkainiais: 
spausti čia


9.9 Nemokamas prekių pristatymas, Jūsų nurodytu adresu Lietuvos respublikos teritorijoje, pradedamas taikyti, kai prekių užsakymo suma yra nemažesnei nei 60 Eurų.


10. Atsakomybė

10.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už užsakymo formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

10.2. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

10.3. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis bodysport.lt el. parduotuve.

10.4. Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis elektronine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

10.5. Jei Pardavėjo Parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

10.6. Draudžiama be raštiško UAB „Intman“ sutikimo naudoti bei platinti el. parduotuvėje esančią tekstinę ir grafinę informaciją kituose interneto tinklalapiuose, o taip pat žiniasklaidos priemonėse.

11. Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės

11.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti bodysport.lt el.parduotuvėje įvairias akcijas.

11.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Tačiau išlieka prekių pirkimo / pardavimo metu tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsiradę įsipareigojimai.

12. Baigiamosios nuostatos

12.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

12.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami vadovaujantis geranoriška tarpusavio bendravimo ir bendradarbiavimo praktika. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.